مرتب سازی:
نمایش:
بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 1.6 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 1.6 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 2.5 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 2.5 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 6 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 6 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 10 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 10 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 16 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 16 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 25 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 25 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 40 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 40 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 60 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 60 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 100 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 100 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 160 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 160 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار، 250 بار، 20-4 میلی آمپر، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 250 بار، 20-4 میلی آمپر، برای مصارف عمومی صنعتی

بی دی سنسورز BDSENSORS
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

سنسور فشار،1.6 بار، 10-0 ولت، سوزنی، 30.600G

تیپ کالا: 30.600G
ترانسمیتر فشار سوزنی، 1.6 بار، 10-0 ولت، برای مصارف عمومی صنعتی