مرتب سازی:
نمایش:
منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 32 آمپر سه شاخه روکار

تیپ کالا: 27005+260
نر و ماده 32 آمپر، سه شاخه، 230 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر سه شاخه روکار

تیپ کالا: 27001+248
نر و ماده 16 آمپر، سه شاخه، 230 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر چهار شاخه روکار

تیپ کالا: 27002+252
نر و ماده 16 آمپر، چهار شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر پنج شاخه روکار

تیپ کالا: 27004+3
نر و ماده 16 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 32 آمپر چهار شاخه روکار

تیپ کالا: 27006+264
نر و ماده 16 آمپر، چهار شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 32 آمپر پنج شاخه روکار

تیپ کالا: 27008+4
نر و ماده 32 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر هفت شاخه روکار

تیپ کالا: 734+742
نر و ماده 16 آمپر، هفت شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 63 آمپر سه شاخه روکار

تیپ کالا: 1137+3212
نر و ماده 63 آمپر، سه شاخه، 230 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 63 آمپر چهار شاخه روکار

تیپ کالا: 1141+3252
نر و ماده 63 آمپر، چهار شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 63 آمپر پنج شاخه روکار

تیپ کالا: 1145+3258
نر و ماده 63 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت، روکار (دیواری)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر سه شاخه توکار

تیپ کالا: 1463+248
نر و ماده 16 آمپر، سه شاخه، 230 ولت، توکار (تابلویی)، IP44

منکس Mennekes
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

نر و ماده 16 آمپر پنج شاخه توکار

تیپ کالا: 14732+3
نر و ماده 16 آمپر، پنج شاخه، 400 ولت، توکار (تابلویی)، IP44