مرتب سازی:
نمایش:
آ ب ب ABB
2,150,000 ریال

فیوز مینیاتوری تکفاز 6 آمپر

تیپ کالا: SH201-C6
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 6 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
2,150,000 ریال

فیوز مینیاتوری تکفاز 10 آمپر

تیپ کالا: SH201-C10
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 10 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
2,150,000 ریال

فیوز مینیاتوری تکفاز 16 آمپر

تیپ کالا: SH201-C16
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 16 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
2,150,000 ریال

فیوز مینیاتوری تکفاز 20 آمپر

تیپ کالا: S201M-C20
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 20 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
2,150,000 ریال

فیوز مینیاتوری تکفاز 25 آمپر

تیپ کالا: SH201-C25
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 25 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
2,260,000 ریال

فیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپر

تیپ کالا: SH201-C32
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 32 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
3,750,000 ریال

فیوز مینیاتوری تکفاز 40 آمپر

تیپ کالا: SH201-C40
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 40 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
4,200,000 ریال

فیوز مینیاتوری تکفاز 50 آمپر

تیپ کالا: SH201-C50
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 50 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
4,200,000 ریال

فیوز مینیاتوری تکفاز 63 آمپر

تیپ کالا: SH201-C63
کلید فیوز مینیاتوری تکفاز 63 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
8,050,000 ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر

تیپ کالا: SH203-C6
کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 6 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
8,050,000 ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر

تیپ کالا: SH203-C10
کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 10 آمپر کلاس C

آ ب ب ABB
8,050,000 ریال

فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر

تیپ کالا: SH203-C16
کلید فیوز مینیاتوری سه فاز 16 آمپر کلاس C