مرتب سازی:
نمایش:
هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار D8020

تیپ کالا: D8020
جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، بدون گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار D8040

تیپ کالا: D8040
جعبه تقسیم IP65 روکار، 58*98*98 میلیمتر، بدون گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار K8060

تیپ کالا: K8060
جعبه تقسیم IP65 روکار، 70*139*119 میلیمتر، بدون گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار K8100

تیپ کالا: K8100
جعبه تقسیم IP65 روکار، 82*167*125 میلیمتر، بدون گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار K8250

تیپ کالا: K8250
جعبه تقسیم IP65 روکار، 98*200*160 میلیمتر، بدون گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار K8350

تیپ کالا: K8350
جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*260*210 میلیمتر، بدون گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار K8500

تیپ کالا: K8500
جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*210*310 میلیمتر، بدون گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار D9020

تیپ کالا: D9020
جعبه تقسیم IP65 روکار، 53*88*88 میلیمتر، همراه با گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار D9040

تیپ کالا: D9040
جعبه تقسیم IP65 روکار، 61*98*98 میلیمتر، همراه با گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار D9060

تیپ کالا: D9060
جعبه تقسیم IP65 روکار، 70*139*119 میلیمتر، همراه با گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار K9250

تیپ کالا: K9250
جعبه تقسیم IP65 روکار، 98*200*160 میلیمتر، همراه با گرومت، بدون ترمینال

هنسل Hensel
برای اطلاع از قیمت ها وارد سایت شوید.

جعبه تقسیم ضد آب و غبار K9350

تیپ کالا: K9350
جعبه تقسیم IP65 روکار، 117*260*210 میلیمتر، همراه با گرومت، بدون ترمینال